VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (Khóa XI) 

 Ngày 27/03/2015  Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

                Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo ban; Bí thư các Chi bộ,  Trưởng Phó các phòng, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đ/c Đậu Trọng Cảnh – Phó Trưởng Ban phổ biến Nghị Quyết và chuyên đề

               Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đậu Trọng Cảnh - Phó Trưởng Ban đã giới thiệu các nội dung của hội nghị Trung ương 10 (khóa XI), gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị Của BCH Trung ương khóa XI tại Đại hội XII của Đảng; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết việc thi hành điều lệ Đảng khóa XI; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) đồng thời phổ biến, quán triệt chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. 

 

Toàn cảnh Hội nghị

         Sau phần học tập, quán triệt, Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 10 (khóa XI) và chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” để vận dụng vào thực tiễn công tác của từng đơn vị và việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên; Tham gia góp ý vào Văn kiện Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII./. 

(Phòng KH&ĐT)

[Trở về]