VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Ban Quản lý Khu kinh tế triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng 
 Thực hiện Kế hoạch số 32-KH/ĐU ngày 20 tháng 12 năm 2018 của Đảng ủy Ban Quản lý Khu kinh tế; ngày 14/01/2019 Đảng ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Đậu Trọng Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy quán triệt các nội dung của Nghị quyết:
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
- Quy định số 08-Qđi/TW ngày 25/10/2018 về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”.
- Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018.
- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Đ/c Đậu Trọng Cảnh- Phó Bí thư Đảng ủy

Các nội dung Nghị quyết đã tập trung làm rõ quan điểm, mục tiêu, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp đột phá trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng.
Sau Hội nghị quán triệt các đảng viên đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Qua đó, thống nhất về tư tưởng trong hành động góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tham gia làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.
 

[Trở về]