VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Công ty QLHTKKT 

CÔNG TY QUẢN LÝ HẠ TẦNG KHU KINH TẾ

Võ Văn Tùng
Giám đốc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

1. Công ty Quản lý hạ tầng khu kinh tế (gọi tắt là Công ty) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình; thực hiện chức năng quản lý, khai thác, duy tu, bảo dưỡng và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào các Khu công nghiệp (KCN), các Khu kinh tế (KKT) trên địa bàn tỉnh được đầu tư từ vốn ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, Công ty được thực hiện một số dịch vụ theo quy định của pháp luật;
2. Công ty có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu riêng để hoạt động, trụ sở làm việc đặt tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Kinh phí hoạt động của Công ty do Ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tiếp nhận bàn giao, tổ chức quản lý, khai thác và kinh doanh các công trình kết cấu hạ tầng bên trong và bên ngoài hàng rào các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
2. Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng suốt thời gian hoạt động của Công ty; đảm bảo vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo xanh sạch đẹp tại các KCN, KKT;
3. Tiếp nhận kinh phí từ ngân sách Nhà nước và khai thác nguồn vốn khác để thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng rào các KCN, KKT;
4. Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân sử dụng hạ tầng KCN, KKT để bảo vệ an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật đã được bàn giao quản lý;
5. Thực hiện thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, cấp nước, thoát nước, nước thải, giao thông nội vùng, thông tin…) đối với các công trình đầu tư hạ tầng kỹ thuật, dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT sau khi dự án đã được thỏa thuận quy hoạch của Ban Quản lý Khu kinh tế;
6. Tổ chức sản xuất kinh doanh và cung cấp các dịch vụ phục vụ hoạt động các KCN, KKT theo quy định của pháp luật;
7. Tổ chức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng
hóa qua khu vực Cửa khẩu Cha Lo; lệ phí, tiền dịch vụ sử dụng hạ tầng kỹ thuật - xã hội các KCN, KKT theo quy định của cơ quan có thẩm quyền;
8. Tổ chức thực hiện công tác: Tư vấn giám sát các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật; tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định các dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi thuộc dự án nhóm B, C; tư vấn và lập cam kết bảo vệ môi trường các dự án đầu tư vào các KCN, KKT khi có đủ điều kiện, năng lực và được sự đồng ý của Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế;
9. Quản lý tài chính, tài sản và lao động của Công ty; bảo đảm các chế độ, chính sách cho viên chức và người lao động theo quy định của Nhà nước; xây dựng đề án vị trí việc làm và thực hiện việc sắp xếp, bố trí viên chức, hợp đồng lao động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;
10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất cho Ban Quản lý và các cơ quan có liên quan;
11. Phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
11.1. Tham gia quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật:
Tham gia ý kiến đối với thiết kế cơ sở (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) các Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật - xã hội do Công ty quản lý. Đối với Dự án đầu tư (hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật) xây dựng công trình, Công ty được tham gia ý kiến khi có yêu cầu;
11.2. Tham gia, phối hợp tiếp nhận bàn giao công trình:
a) Tham gia hội đồng nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng (đối với những công trình do Công ty nhận bàn giao để đưa vào sử dụng);
b) Kiểm tra hồ sơ hoàn công, báo cáo tình hình chất lượng và các vấn đề thi công không phù hợp hồ sơ thiết kế các công trình, hạng mục công trình đã hoàn thành đến Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu công trình.
11.3. Phối hợp thực hiện thỏa thuận đấu nối hạ tầng kỹ thuật:
Phối hợp với Phòng Quản lý quy hoạch và xây dựng có ý kiến thống nhất trước khi thỏa thuận với nhà đầu tư đấu nối kỹ thuật đối với các vị trí đấu nối còn thiếu thông tin chi tiết về quy hoạch.
11.4. Phối hợp, tham gia trong quản lý đất đai, tài nguyên môi trường:
a) Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý trong việc quản lý xây dựng theo quy hoạch và an toàn vệ sinh môi trường đối với diện tích đất, mặt bằng chưa bàn giao cho Công ty quản lý nhưng có liên quan đến các công trình hạ tầng kỹ thuật đã giao cho Công ty quản lý;
b) Tham gia bàn giao đất thực địa cho các nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng dự án trong các KCN, KKT;
11.5. Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc liên quan giải quyết các vụ việc phát sinh vi phạm quản lý quy hoạch xây dựng, an ninh trật tự, an
toàn vệ sinh môi trường tại các KCN, KKT; lập biên bản xử lý theo thẩm quyền, đồng thời báo cáo tình hình cụ thể bằng văn bản những trường hợp vượt quá thẩm quyền giải quyết của Công ty đến Ban Quản lý (trực tiếp hoặc thông qua các Văn phòng đại diện tại KKT, KCN) và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế:
1. Lãnh đạo Công ty:
- Công ty có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc;
- Giám đốc Công ty do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình bổ nhiệm, miễn nhiệm; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và pháp luật về mọi hoạt động của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Phó Giám đốc Công ty do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Công ty; được Giám đốc Công ty phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và pháp luật về lĩnh vực nhiệm vụ được phân công.
2. Các phòng chuyên môn và Đội trực thuộc:
Công ty có 02 Phòng chuyên môn và 04 Đội trực thuộc:
- Phòng Kinh tế - Tổng hợp;
- Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật;
- Đội Quản lý hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
- Đội Quản lý thu phí Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
- Đội Quản lý hạ tầng Khu kinh tế Hòn La;
- Đội Quản lý hạ tầng các Khu công nghiệp.
3. Biên chế:
Biên chế của Công ty nằm trong biên chế sự nghiệp của tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình hàng năm và biên chế tự trang trải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức thực hiện:
Giám đốc Công ty rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các Đội Quản lý trực thuộc Công ty; sắp xếp bố trí viên chức, hợp đồng lao động theo chức danh, vị trí việc làm để đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.

 

 

[Trở về]