VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Quản lý Đầu tư 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ

Nguyễn Quốc Khánh
Trưởng phòng

Trương Thị Minh Hiền
Phó Trưởng phòng

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban quản lý đầu tư, xúc tiến đầu tư đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc phân cấp ủy quyền:
(1) Tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền. Thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư;
(2) Tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban phê duyệt; tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT, KKTCK do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các Bộ ngành và UBND tỉnh tổ chức; hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư theo thẩm quyền trong quá trình chuẩn bị và triển khai dự án đầu tư; báo cáo định kỳ hoạt động xúc tiến đầu tư tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh theo quy chế quản lý nhà nước về xúc tiến đầu tư;
(3) Giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư trong KCN, KKT; định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng và hằng năm gửi báo cáo hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh trong KCN, KKT tới UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;
(4) Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp nhận và xử lý đơn thư, công tác tiếp công dân theo quy định của pháp luật;
(5) Chủ trì triển khai nội dung Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật: Tham mưu xây dựng văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban; tổ chức rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; tự kiểm tra văn bản QPPL do tỉnh ban hành liên quan đến chức năng quản lý của Ban; chủ trì tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện văn bản QPPL thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ban;
(6) Cập nhật các cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư của Trung ương, của Tỉnh ban hành và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, thụ hưởng đầy đủ các cơ chế chính sách. Đề xuất, tham mưu cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong KCN, KKT;
(7) Hướng dẫn, cung cấp thông tin cho nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư. Xây dựng hệ thống thông tin về KCN, KKT trên địa bàn và kết nối với hệ thống quốc gia về KCN, KKT;
(8) Xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết hàng năm việc kiểm tra các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN, KKT. Tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, xử phạt hoặc kiến nghị xử phạt những doanh nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền của Ban.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Xây dựng kế hoạch và báo cáo định kỳ Chỉ số cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (Chỉ số PCI);
(2) Lập, quản lý, sử dụng, thực hiện mở và xử lý hòm thư góp ý tại Ban. Lập, quản lý, sử dụng, thực hiện giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công dân qua đường dây điện thoại nóng;
(3) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính;
(4) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan;
(5) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban;
(6) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công.

 

[Trở về]