VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Phòng Quản lý Tài nguyên và môi trường 

PHÒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đoàn Phúc Trà
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường trong KCN, KKT theo quy định quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc phân cấp ủy quyền:
(1) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong KKT, KKTCK, quy hoạch chi tiết xây dựng các KCN, khu hạ tầng xã hội ngoài hàng rào KCN và quy hoạch sử dụng đất của địa phương;
(2) Tổ chức thẩm định nhu cầu sử dụng đất, các điều kiện giao đất, cho thuê đất trong KCN, KKT phục vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, hợp đồng thuê đất theo quy định.
(3) Xây dựng khung giá cho thuê đất, thuê mặt nước, phí hạ tầng áp dụng tại KCN, KKT và các chức năng nhiệm vụ khác về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật.
(4) Giao lại, cho thuê, thu hồi đất trong các khu chức năng của khu kinh tế; đồng thời trình cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
(5) Lựa chọn tư vấn, thẩm định, trình phê duyệt dự toán trích đo địa chính, cắm mốc GPMB, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường các dự án trong các KCN, KKT do Ban làm chủ đầu tư;
(6) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất, cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng phục vụ xây dựng các công trình do Ban làm chủ đầu tư;
(7) Tổ chức thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT theo ủy quyền của UBND tỉnh;
(8) Tiếp nhận đăng ký và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng thuộc diện phải đăng ký trong KCN, KKT theo ủy quyền của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và UBND cấp huyện;
(9) Tổ chức thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản của các dự án đầu tư trong KCN, KKT của cơ quan có thẩm quyền;
(10) Lập kế hoạch sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường, thực hiện quan trắc môi trường định kỳ tại các KCN;
(11) Thẩm định Đề cương nhiệm vụ và dự toán Lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM), Kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án do Ban làm chủ đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện;
c) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Cung cấp các thông tin về đất đai; các chỉ tiêu, quy định về bảo vệ môi trường trong KCN, KKT đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân khi đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, lập dự án và quá trình xây dựng, vận hành dự án. Hướng dẫn mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; mức miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo từng dự án đầu tư thuộc thẩm quyền;
(2) Tổ chức kiểm tra xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT theo pháp luật bảo vệ môi trường;
(3) Kiểm tra, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các nhà đầu tư vi phạm về bảo vệ môi trường, đất đai. Tham mưu giải quyết các tranh chấp giữa các tổ chức, cá nhân vi phạm về môi trường KCN, KKT;
(4) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.
(5) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
(5) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan.
(8) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
d) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm:
(1) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường cho các nhà đầu tư trong KCN, KKT; công khai thông tin về bảo vệ môi trường KCN, KKT;
(2) Chấp thuận điểm đấu nối nước thải, nước mưa của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ vào hệ thống thu gom nước mưa, nước thải tập trung của KCN, KKT, KKTCK theo quy định của pháp luật;
(3) Phối hợp công tác xúc tiến đầu tư vào KCN, KKT.

[Trở về]