Quy trình thủ tục, trình tự đầu tư vào Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
Quy trình này quy định về trình tự giải quyết các thủ tục đầu tư nhằm tạo thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài (gọi là nhà đầu tư) đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các Khu công nghiệp...

Xem tiếp