VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin 
 
(Quang Binh Portal) - Ngày 12/4/2018, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 510/UBND-NC về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
 Theo đó, để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, UBND tỉnh ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, bảo đảm các nội dung của quy chế theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 34 của Luật; đồng thời UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Dự thảo quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin của UBND tỉnh theo quy định của Luật.
Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần bố trí đơn vị, bộ phận hoặc người làm đầu mối cung cấp thông tin; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết cho việc cung cấp thông tin cho công dân; tổ chức rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của các thông tin do cơ quan, đơn vị, địa phương tạo ra; duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan, đơn vị, địa phương mình có trách nhiệm cung cấp cho công dân, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan cần chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai (Danh mục này phải được đăng tải công khai trước khi Luật có hiệu lực 30 ngày theo mục 2 Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 14/3/2017 về việc triển khai thi hành Luật của Thủ tướng Chính phủ) và Danh mục thông tin được tiếp cận có điều kiện, tổ chức xây dựng Chuyên mục về tiếp cận thông tin trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật; tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và Nghị định số 13/2018/NĐ-CP nhằm nâng cao nhận thức về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân.

(Đặng Hà)

Tải nội dung Luật Tiếp cận thông tin Tại đây

[Trở về]