VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng Ban Quản lý 

VĂN PHÒNG BAN QUẢN LÝ

Lê Thanh Sơn
Chánh Văn phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban điều phối hoạt động theo kế hoạch công tác của Ban; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, quản trị, quản trị mạng, tài chính, kế toán, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và bộ phận tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả theo cơ chế một cửa.

b) Nhiệm vụ:

a. Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ:
(1) Công tác tổ chức cán bộ:
- Tham mưu và đề xuất các phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế, mô hình cơ cấu tổ chức, soạn thảo chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trực thuộc;
- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỹ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
(2)Công tác hành chính:
- Văn thư, lưu trữ:
Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao công văn đến sau khi có ý kiến phê chuyển của Lãnh đạo Ban; tổ chức lưu trữ công văn (công văn đến, công văn đi) công tác bảo mật, giữ dấu, đóng dấu; đánh máy; chuyển công văn đi;
Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Ban; tham mưu hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp theo hướng dẫn.
- Thực hiện công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận “một cửa”.
- Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tổng thể, công tác kiểm soát thủ tục hành chính, Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO và Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ban.
- Chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức và người lao động; đôn đốc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở. Chuẩn bị, phục vụ hội họp, đón tiếp khách của cơ quan theo các quy định hiện hành. Quân sự, quốc phòng; phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt, bão...vv.
(3) Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
(4) Công tác quản trị: Đề xuất việc mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, mua văn phòng phẩm, báo chí và các vật dụng hành chính của cơ quan. Quản lý bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc, điều kiện nơi làm việc cho công chức, viên chức và người lao động. Quản lý việc sử dụng an toàn tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm. Quản lý công tác nội vụ và bảo vệ cơ quan. Quản lý, điều động, bố trí phương tiện phục vụ theo yêu cầu công tác của Ban;
(5) Công tác Tài chính - Kế toán: Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật: Xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn chi thường xuyên; vốn quy hoạch, nguồn vốn xây dựng cơ bản có tính chất sự nghiệp; nguồn vốn chuẩn bị đầu tư và xúc tiến đầu tư; phân bổ chi phí quản lý dự án, chi phí giám sát đầu tư.
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Xử lý thông tin, cung cấp thông tin cho Lãnh đạo Ban thường xuyên, kịp thời, chính xác và giúp Lãnh đạo Ban thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cơ quan cấp trên theo quy định. Tổ chức truyền đạt quyết định của Lãnh đạo Ban cho các Phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan.
(2) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.
(3) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan.
(4) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
(5) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

 

[Trở về]