VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng Đại diện tại KKT cửa khẩu Cha Lo 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU CHALO

Ông Phạm Hữu Lợi
Phó Trưởng ban - Trưởng đại diện tại KKT cửa khẩu ChaLo
Di động: 0913.295270
Văn phòng: 052.3820288

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng.

1. Văn phòng Đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo (Sau đây viết tắt là Văn phòng đại diện Cha Lo) là đơn vị trực thụộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của Ban Quan lý Khu kinh tế Quảng Bình; có chức năng giúp Trưỏng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình quản lý trực tiếp các hoạt động tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo theo quy định của pháp luật;

2. Văn phòng đại diện Cha Lo là đơn vị phụ thuộc pháp nhân (Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình) có tài khoản, con dấu riêng để hoạt động; trụ sở làm việc đặt tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo, tỉnh Quảng Bình, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.
 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại diện Ban Quản lý.

Văn phòng đại diện Cha Lo có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nắm tình hình, chủ động xử lý các vụ việc hoặc đề xuất với Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và du lịch của các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
2. Chủ trì phối hợp thiết lập hồ sơ ban đầu về các tranh chấp, các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo báo cáo, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời về Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình giải quyêt;
3. Thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đảm bảo nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật; `
4. Giới thiệu, hướng dẫn tư vấn cho các nhà đầu tư có nhu cầu về lập hồ sơ, thủ tục cần thiết đầu tư vào Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; hướng dẫn khách đến tham quan, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
5. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các nội quy, Quy chế quản lý điều hành hoạt động tại cửa khẩu Cha Lo theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
6. Định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và đột xuất gửi báo cáo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tình hình hoạt động trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
7. Quản lý công chức, viên chức, hợp đồng lao động; quan lý tài chính, tài sản nhà nước được giao theo đúng quy định của pháp luật;
8. Đảm bảo các hoạt động thường xuyên của Văn phòng Đại diện Ban Quản lý tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
9. Chủ trì, phối hợp để giải quyết các nhiệm vụ sau:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý tập trung thống nhất các hoạt động trong khu kinh tế cửa khẩu; nắm tình hình, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế và khách du lịch qua lại cửa khẩu Cha Lo;
b) Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị chuyên ngành trong việc quản lý, điều hành hoạt động Trạm kiếm soát liên ngành cửa khẩu; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính tại cửa khẩu nhanh chóng, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật;
c) Chủ trì, phối hợp với Công ty Quản lý hạ tầng khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để giải quyết các vụ việc vi phạm, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý quy hoạch, an ninh - trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy, nổ...trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
d) Chủ trì, phối hợp với công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế, các cơ quan ban ngành và chính quyền địa phương có liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường nội vùng trong Khu kinh tế cửa khẩu; việc sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hàng tháng hoặc quý (03 tháng) tổ chức họp giao ban liên ngành 01 lần để giải quyết những vướng mắc phát sinh tại Khu kinh tế cửa khẩu;
e) Phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phuơng kiểm tra đôn đốc công tác về an ninh - trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy; công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh công cộng trong Khu kinh tế cửa khẩu;
g) Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai đã được quy hoạch trong Khu kinh tế cửa khẩu và được cơ quan có thẩm quyền giao cho Ban Quản lý theo quy định của pháp luật;
h) Phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc lập và quản lý quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng; tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và tiến độ triển khai các dự án của các nhà đầu tư theo đăng ký đầu tư trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
i) Phối hợp với các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ... đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kinh doanh trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo theo quy định của pháp luật;
k) Phối hợp với các Phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế giới thiệu, hướng dẫn các Doanh nghiệp vào đầu tư tại Khu kinh tế cửa khẩu;
l) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện công tác giám sát việc tổ chức thu phí sử dụng bến bãi đối với phương tiện vận tải chở hàng hóa qua khu vực cửa khẩu Cha Lo; lệ phí, tiền dịch vụ sử dụng hạ tầng kỹ thuật - xã hội trong Khu kinh tế cửa khẩu Cha lo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định;
m) Phối hợp Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, theo dõi lao động Việt Nam và lao động người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo;
10. Thực hiện Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 03/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc giao Đại diện Ban Quản lý tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý cửa khẩu quy định tại Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 862/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo;
11. Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Ban phân công
.
Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Đại diện Ban Quản lý

1.Lãnh đạo Văn phòng đại diện Cha Lo:
- Trưởng Văn phòng đại diện do 01 Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phụ trách và không quá 02 Phó Trưởng Văn phòng đại diện;
- Trưởng Văn phòng đại diện Cha Lo do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phân công kiêm nhiệm, miễn nhiễm; có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình và pháp luật về hoạt động của Văn phòng đại diện Cha Lo theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Phó Trưởng Văn phòng đại diện Cha Lo do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Văn phòng đại diện Cha Lo; được Trưởng Văn phòng đại diện Cha Lo phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Văn phòng đại diện Cha Lo và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện Cha Lo:
Văn phòng đại diện Cha Lo gồm có Trưởng Văn phòng đại diện và không quá 02 Phó Trưởng Văn phòng đại diện và các công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP theo biên chế được giao.
3. Biên chế:
Biên chế của Văn phòng đại diện Cha Lo bao gồm: biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NÐ-CP được giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.

Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế cửa khẩu Cha Lo phân công nhiệm vụ cho các Phó Trưởng Văn phòng đại diện, các công chức, viên chức và nhân viên đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

[Trở về]