VĂN BẢN MỚI
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
    Bản in     Gởi bài viết  
Văn phòng Đại diện tại KKT Hòn La 

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI KHU KINH TẾ HÒN LA

Ông Phạm Tiến Duật
Chức vụ: Phó Trưởng ban- Trưởng đại điện tại KKT Hòn La
Di động: 
 0975115115
Văn Phòng: 052.3851607

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La (sau đây gọi tắt là Văn phòng đại diện Hòn La) là đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình; có chức năng giúp Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình quản lý trực tiếp các hoạt động tại Khu kinh tế Hòn La theo quy định của pháp luật;
2. Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La là đơn vị phụ thuộc pháp nhân (Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình) có tư cách pháp nhân; có tài khoản, con dấu riêng, trụ sở làm việc đặt tại Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình. Kinh phí hoạt động của Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật.

 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Đại diện Ban Quản lý

Văn phòng đại diện Hòn La có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
1. Nắm tình hình, chủ động xử lý các vụ việc hoặc đề xuất với Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình các biện pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình đầu tư xây dựng,hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và du lịch của các doanh nghiệp và cá nhân trong Khu kinh tế Hòn La;
2. Thiết lập hồ sơ ban đầu về các tranh chấp, các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh trong Khu kinh tế Hòn La báo cáo, đề xuất các biện pháp xử lý kịp thời về Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình giải quyết;
3. Thực hiện công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đảm bảo nhanh chóng theo đúng quy định của pháp luật;
4. Giới thiệu, hướng dẫn tư vấn cho các nhà đầu tư có nhu cầu về lập hồ sơ, thủ tục cần thiết đầu tư vào Khu kinh tế Hòn La; hướng dẫn khách đến tham quan, khảo sát tìm hiểu cơ hội đầu tư tại khu kinh tế Hòn La;
5. Chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng các nội quy, quy chế quản lý tại Khu kinh tế Hòn La theo quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;
6. Báo cáo định kỳ và đột xuất cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình về tình hình hoạt động trong Khu kinh tế Hòn La;
7. Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quản lý tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật;
8. Đảm bảo các hoạt động thường xuyên của Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La;
9. Chủ trì, phối hợp để giải quyết các nhiệm vụ sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc quản lý tập trung thống nhất các hoạt động trong Khu kinh tế Hòn La; nắm tình hình, tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại, dịch vụ, sản xuất kinh doanh, các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài và khách du lịch trong khu kinh tế;
b) Chủ trì, phối hợp với Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế và các cơ quan có liên quan để giải quyết các vụ việc vi phạm, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm về quản lý quy hoạch, vệ sinh môi trường, hạ tầng kỹ thuật, chất lượng xây dựng công trình...trong Khu kinh tế Hòn La;
c) Chủ trì, phối hợp với Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế và các đơn vị, ban ngành và chính quyền địa phương liên quan trong công tác đảm bảo an toàn giao thông tại các tuyến đường nội vùng trong Khu kinh tế Hòn La; việc sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong Khu kinh tế Hòn La;
d) Chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế, thực hiện các nhiệm vụ về Quản lý Quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong Khu kinh tế Hòn La theo quy định Pháp luật về xây dựng và phân công của Ban Quản lý Khu kinh tế;
đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý (03 tháng) tổ chức họp giao ban Liên ngành 01 lần để giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và dịch vụ, du lịch tại Khu kinh tế Hòn La;
e) Phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương kiểm tra đôn đốc công tác về an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, an toàn lao động, quản lý xây dựng theo quy hoạch, mốc giới quy hoạch tại Khu kinh tế Hòn La;
f) Tham gia phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị liên quan trong lập và quản lý quy hoạch chi tiết, lập dự án đầu tư, đền bù giải phóng mặt bằng; tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và tiến độ triển khai các dự án của các nhà đầu tư theo đăng ký đầu tư theo đăng ký đầu tư trong Khu kinh tế Hòn La;
g) Tham gia phối hợp với các cơ quan hữu quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giấy phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép kinh doanh, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; vệ sinh công nghiệp, vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ... đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, kinh doanh trong Khu kinh tế Hòn La theo quy định của pháp luật;
h) Phối hợp với các Phòng chuyên môn trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh
tế hướng dẫn các Doanh nghiệp vào đầu tư; giải quyết khó khăn, vướng mắc, đánh giá hiệu quả Nhà đầu tư vào KCN, KKT Hòn La;
i) Phối hợp với phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị có liên quan, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Hòn La; quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng, khu công nghiệp, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
k) Phối hợp Phòng Quản lý Doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế quản lý, theo dõi lao động Việt Nam và lao động người nước ngoài vào làm việc; bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động trong KCN, KKT Hòn La;
l) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn,…cho nhà đầu tư , các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ trong KCN, KKT Hòn La;
10. Thực hiện một số công việc khác do Lãnh đạo Ban phân công.
Điều 3. Tổ chức bộ máy và biên chế của Đại diện Ban Quản lý

1. Lãnh đạo Văn phòng đại diện Hòn La:
Trưởng Văn phòng đại diện do 01 Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phụ trách và không quá 01 Phó Trưởng Văn phòng đại diện;
- Trưởng Văn phòng đại diện Hòn La do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình phân công kiêm nhiệm, miễn nhiễm; có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La; chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình và pháp luật về hoạt động của Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Phó Trưởng Văn phòng đại diện Hòn La do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La; được Trưởng Văn phòng đại diện Hòn La phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng Văn phòng đại diện Hòn La và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng đại diện Hòn La:
Văn phòng đại diện Hòn La gồm có Trưởng Văn phòng đại diện, không quá 01 Phó Trưởng Văn phòng đại diện và các công chức, viên chức, nhân viên theo biên chế được giao.
3. Biên chế:
Biên chế của Văn phòng đại diện Hòn La bao gồm: biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP được giao hàng năm trong tổng số biên chế hành chính, sự nghiệp và Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình.
Điều 4. Tổ chức thực hiện.

Trưởng Văn phòng đại diện tại Khu kinh tế Hòn La phân công nhiệm vụ cho Phó Văn phòng đại diện, các công chức, viên chức và nhân viên đảm bảo chức danh, tiêu chuẩn, vị trí việc làm nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao./.

[Trở về]