Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 12

  • Hôm nay 12514

  • Tổng 4.655.968

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Tiếp tục triển khai giải pháp cải thiện kết quả các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023

Ngày đăng: 23/05/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

(Quang Binh Portal) - Để tiếp tục cải thiện kết quả các chỉ số liên quan công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2023, khắc phục những tồn tại, hạn chế và thực hiện hiệu quả, thực chất công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 938/UBND-NCVX về việc cải thiện, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện cải cách hành chính, nhất là khắc phục tồn tại, hạn chế qua kiểm tra; đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng hạn, cập nhật đầy đủ tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ lên Cổng Dịch vụ công tỉnh; tập trung rà soát, tái cấu trúc và hoàn thiện toàn bộ quy trình nghiệp vụ dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp theo hướng thuận lợi cho người dân; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thực hiện 100% văn bản trao đổi dưới dạng điện tử; thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công; tăng mức tự chủ tài chính tại đơn vị sự nghiệp công lập và giảm chi ngân sách cho đơn vị sự nghiệp công lập.

Bên cạnh đó, các sở, ngành và địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị đổi mới cách làm việc, giải quyết thủ tục hành chính hướng đến người dân, phấn đấu mục tiêu đạt mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2023 trên 85%, đến năm 2025 đạt 95% trở lên. Sở Nội vụ triển khai công tác kiểm tra, hướng dẫn cải cách hành chính, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính thường xuyên và đột xuất tại các cơ quan, đơn vị; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm xử lý công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức theo Công văn số 822/UBND-NCVX ngày 05/5/2023 của UBND tỉnh…

Văn phòng UBND tỉnh tăng cường thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh; thường xuyên kiểm tra việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính… Sở Tư pháp thường xuyên rà soát tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung do văn bản quy phạm pháp luật cấp trên giao; rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND các cấp ban hành nhằm phát hiện các quy định mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật để tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định; đôn đốc, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời tổ chức thi hành pháp luật nhằm phát hiện quy định còn bất cập, không khả thi, không phù hợp với tình hình thực tiễn để kiến nghị hoặc tham mưu kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong quá trình áp dụng.

Ngoài ra, các sở, ngành liên quan xây dựng, hoàn thiện quy trình, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, mục tiêu từ 01/6/2023 người dân không phải cung cấp lại thông tin khi thực hiện thủ tục hành chính; tham mưu giải pháp nâng cao tỷ lệ thành lập mới doanh nghiệp; tăng tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách tỉnh của khu vực doanh nghiệp, đảm bảo cao hơn năm 2022; có giải pháp tăng thu ngân sách tỉnh; đạt 100% chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

PV Mai Anh

https://quangbinh.gov.vn/chi-tiet-tin/-/view-article/1/13729062791727/1684747594105/Tiep-tuc-trien-khai-giai-phap-cai-thien-ket-qua-cac-chi-so-lien-quan-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-tinh-nam-2023

Các tin khác