Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 4855

  • Tổng 4.628.635

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Phòng Kế hoạch và Đầu tư

Ngày đăng: 16/06/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Võ Văn Tùng
Trưởng phòng

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Chức năng:

Phòng Kế hoạch và đầu tư có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý, điều hành các lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và xúc tiến đầu tư, đầu tư công do Ban Quản lý làm chủ đầu tư theo quy định pháp luật và uỷ quyền của UBND tỉnh; xây dựng chiến lược, chính sách quản lý, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế (sau đây viết tắt là KCN, KKT).

b) Nhiệm vụ:

a) Công tác kế hoạch, tổng hợp:

- Tham mưu Lãnh đạo Ban xây dựng và trình các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện: Kế hoạch hằng năm và 5 năm về phát triển KCN, KKT; danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hằng năm và 5 năm vào KCN, KKT; xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại KCN, KKT;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban về đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư vào KCN, KKT của tỉnh, nâng cao chỉ số cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI); chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính (SIPAS);

- Tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu;

- Ghi biên bản, dự thảo thông báo, kết luận các cuộc họp, giao ban cơ quan, các cuộc họp do Lãnh đạo Ban chủ trì liên quan đến các lĩnh vực công tác được giao và một số lĩnh vực khác mà Lãnh đạo Ban chỉ đạo;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý và các cơ quan liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng các văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ được giao.

b) Công tác quản lý đầu tư và xúc tiến đầu tư:

- Tham gia ý kiến với các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, phương án phát triển hệ thống có liên quan đến KCN, KKT;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển KCN, KKT trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu Lãnh đạo Ban về quy trình, thủ tục liên quan đến các nhiệm vụ chấp thuận chủ trương đầu tư, đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và phân cấp ủy quyền của UBND tỉnh, cụ thể:

+ Thực hiện quản lý hoạt động đầu tư trong các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh; đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án đầu tư trong KCN, KKT thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý;

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư;

+ Giám sát, đánh giá việc thu hút đầu tư vào từng loại hình KCN hỗ trợ, KCN chuyên ngành, KCN công nghệ cao, KCN sinh thái theo các ngành, nghề thu hút đầu tư đã đăng ký quy định tại điểm a khoản 3 Điều 32 và điểm a khoản 2 Điều 38 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 35/2022/NĐ-CP); giám sát, đánh giá việc thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 8, khoản 3 Điều 9 và điểm c khoản 2 Điều 27 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP;

+ Tiếp nhận đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng của nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, khu chức năng trong KKT;

+ Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT thuộc thẩm quyền quản lý;

+ Báo cáo định kỳ hằng quý, hằng năm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh về tình hình: xây dựng và phát triển KCN, KKT; tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước;

+ Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong KCN, KKT liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, chuyển đổi thành KCN sinh thái;

+ Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu Lãnh đạo Ban trình UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển loại hình KCN, KKT mới;

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của UBND tỉnh về quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển KCN, KKT thuộc thẩm quyền, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại KCN, KKT thuộc thẩm quyền; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển KCN, KKT;

+ Thuê tư vấn trong nước, tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển KCN, KKT;

+ Tham mưu Lãnh đạo Ban quyết định đầu tư các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại KCN, KKT theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; quản lý vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài tại KCN, KKT do UBND tỉnh giao;

+ Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND tỉnh;

+ Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại KCN, KKT và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan và UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

- Tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức lập, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong KKT.

          c) Thực hiện nhiệm vụ khác:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban cung cấp thông tin, phát ngôn báo chí; 

- Tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.