Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 1266

  • Tổng 1.840.482

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

88 người đã tham gia bình chọn

Phòng Kế hoạch tổng hợp

Ngày đăng: 22/07/2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

Võ Văn Tùng
Trưởng phòng

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện quản lý nhà nước trên các lĩnh vực kế hoạch, tổng hợp đối với các KCN, KKT trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

b) Nhiệm vụ:

a) Tham mưu Lãnh đạo ban trình các Bộ, ngành và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:
(1) Xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển KCN, KKT trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
(2) Xây dựng danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hằng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan;
(3) Lập các phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong các KCN, KKT, trình UBND tỉnh xem xét trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tổ chức thực hiện;
(4) Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực KCN, KKT. Quy chế phối hợp làm việc với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan khác để thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực được giao theo cơ chế một cửa.
b) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc phân cấp ủy quyền:
(1) Thuê đơn vị tư vấn trong và ngoài nước thực hiện tư vấn lập đề án xây dựng chiến lược và quy hoạch phát triển KCN, KKT, KKTCK;
(2) Xây dựng đề án quy hoạch, điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển KCN, KKT;
(3) Tổ chức thẩm định các dự án nhóm B, C, các dự án lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước đầu tư tại KCN, KKT khi được ủy quyền;
(4) Ký hợp đồng BOT, BTO, BT các dự án nhóm B, C; tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;
(5) Theo dỏi, quản lý việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển KCN, KKT;
(6) Tổ chức lựa chọn nhà thầu và tham gia Hội đồng lựa chọn Nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại KCN, KKT. Tổ chức thương thảo hoàn thiện hợp đồng đối với các gói thầu theo quy định của pháp luật;
(7) Tổ chức lựa chọn nhà thầu và quản lý các gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, tư vấn giám sát đánh giá dự án đầu tư; bảo hiểm, kiểm toán, kiểm định chất lượng công trình...đối với các dự án đầu tư xây dựng trong KCN, KKT;
(8) Trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị các gói thầu xây lắp trong KCN, KKT;
(9) Thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư một số dự án trong KCN, KKT được Lãnh đạo Ban giao.
c) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm:
(1) Công tác xúc tiến đầu tư, làm việc với các nhà đầu tư khi đến tìm hiểu đầu tư tại các KCN, KKT;
(2) Tham gia các hội đồng thẩm định quy hoạch, thẩm định dự án đầu tư, xử lý kỹ thuật, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
(3) Xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Tham mưu bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện kiêm nhiệm việc quản lý dự án đầu tư trong KCN, KKT;
(2) Thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tổng hợp công tác báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư;
(3) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát triển khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
(4) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.
(5) Tổng hợp thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình xây dựng và phát triển KCN, KKT; tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan;
(6) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.