Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1338

  • Tổng 1.840.554

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

88 người đã tham gia bình chọn

Phòng Quản lý Quy hoạch và xây dựng

Ngày đăng: 02/11/2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Đoàn Phúc Trà
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng :

Tham mưu Lãnh đạo Ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực Quy hoạch, xây dựng phát triển KCN, KKT theo quy định của pháp luật và phân cấp, ủy quyền của cơ quan có thẩm quyền.

2. Nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc phân cấp ủy quyền:
(1) Điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung xây dựng các KKT, quy hoạch chi tiết các khu chức năng trong KKT, quy hoạch chi tiết các KCN trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt hoặc tự thẩm định, phê duyệt theo quy định;
(2) Xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan khác có liên quan trên lĩnh vực quy hoạch và xây dựng để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa;
(3) Tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Dự án đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; rà phá bom mìn, vật liệu nổ;
(4) Tổ chức lập Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư, Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; thực hiện nghiệm thu chất lượng, khối lượng và giá trị hoàn thành công tác tư vấn, rà phá bom mìn, vật liệu nổ; quản lý chi phí xây dựng công trình, tiến độ xây dựng công trình;
(5) Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại, thu hồi Giấy phép xây dựng đối với các công trình phải có Giấy phép xây dựng trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật; thẩm định, trình cấp có thẩm quyền cấp giấy phép quy hoạch cho các dự án đầu tư vào KCN, KKT;
(6) Tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư nhóm B,C thuộc diện phải thẩm định trong KCN, KKT. Chủ trì thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án sử dụng vốn khác trong KCN, KKT, KKTCK;
(7) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý quy hoạch, quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng công trình, chất lượng công trình trong KCN, KKT theo quy định pháp luật về xây dựng;
(8) Trình phê duyệt điều chỉnh tiến độ thi công các gói thầu xây lắp trong KCN, KKT.
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Tham gia Hội đồng xét thầu, Hội đồng xử lý kỹ thuật và Hội đồng nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng;
(2) Thực hiện công tác lập Báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư;
(3) Giải quyết các kiến nghị của các doanh nghiệp về lĩnh vực liên quan đến quy hoạch, xây dựng cơ bản thuộc thẩm quyền quản lý của Ban;
(4) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính;
(4) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan;
(6) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.
c) Phối hợp với các phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ:
(1) Thẩm định dự án, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước;
(2) Công tác xúc tiến đầu tư; giao đất, cho thuê đất; thỏa thuận đấu nối hạ tầng và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.