Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 8

  • Hôm nay 12059

  • Tổng 4.655.513

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

138 người đã tham gia bình chọn

Phòng Quy hoạch và xây dựng

Ngày đăng: 16/06/2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG QUẢN LÝ QUY HOẠCH VÀ XÂY DỰNG

Đoàn Phúc Trà
Trưởng phòng

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng :

Phòng Quy hoạch và xây dựng có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Ban thực hiện công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng trong các KCN, KKT theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban trình các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng KCN, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch này. Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng; nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng trong KKT, nhiệm vụ và đồ án quy hoạch điều chỉnh tổng thể, điều chỉnh cục bộ quy hoạch này phù hợp với quy hoạch chung xây dựng KKT đã được phê duyệt trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng đối với các công trình được đầu tư trong phạm vi KCN, KKT của tỉnh, cụ thể: Công trình thuộc dự án do Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý làm chủ đầu tư; công trình thuộc dự án do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư; công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế cấp phép xây dựng theo phân cấp;

- Tham mưu UBND tỉnh thực hiện đánh giá an toàn công trình, xử lý đối với các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, phá dỡ công trình đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 4, Điều 39 Nghị định 06/2021/NĐ-CP.

b) Tham mưu Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện và thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, phương án phát triển hệ thống, quy hoạch xây dựng, kế hoạch có liên quan tới KCN, KKT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCN, KKT; kiểm tra công tác nghiệm thu các loại công trình xây dựng trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý và thực hiện các nhiệm vụ khác của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với dự án, công trình xây dựng trong KCN, KKT;

- Chủ trì thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư theo quy tại Khoản 3, Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ đối với dự án được đầu tư trong phạm vi KCN, KKT của tỉnh do Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý làm chủ đầu tư (trừ các dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và vốn nhà nước ngoài đầu tư công);

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án, công trình thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc UBND tỉnh theo quy định tại Điều 13 và Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với dự án, công trình thuộc dự án được đầu tư trong phạm vi KCN, KKT của tỉnh, cụ thể: Dự án và công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ban Quản lý và các đơn vị trực thuộc Ban Quản lý làm chủ đầu tư; Dự án và công trình thuộc dự án sử dụng vốn khác do UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Ban Quản lý cấp Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh về đánh giá an toàn công trình, công trình hết thời hạn sử dụng đối với các công trình xây dựng quy định tại Khoản 4, Điều 39 Nghị định 06/2021/NĐ-CP;

- Tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý khi được yêu cầu; tham mưu UBND tỉnh giải quyết sự cố công trình xây dựng theo quy định tại Điều 45 Nghị định 06/2021/NĐ-CP đối với sự cố cấp II trở lên trên địa bàn trong KCN, KKT; tham mưu UBND tỉnh tổ chức giám định nguyên nhân sự cố theo quy định tại Điều 46 Nghị định 06/2021/NĐ-CP đối với sự cố cấp II trở lên trên địa bàn, trừ các sự cố công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì giám định nguyên nhân sự cố;

- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng trong khu vực được giao quản lý theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng;

- Tổ chức lập, phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ cắm mốc giới và tổ chức triển khai cắm mốc giới các đồ án quy xây dựng khu chức năng trong khu vực được giao quản lý, bao gồm các đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;

- Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng thuộc đối tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý;

- Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoạt động trong KKT phù hợp quy hoạch xây dựng, kế hoạch phát triển KKT đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan;

- Chủ trì kiểm tra, giám sát, xử lý việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quy hoạch và xây dựng đối với các dự án đầu tư trong KCN, KKT và các trường hợp vi phạm lấn chiếm quy hoạch và xây dựng;

- Báo cáo định kỳ tháng, quý năm và đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; báo cáo chuyên đề khác theo yêu cầu;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý và các cơ quan liên quan để tham mưu cho Lãnh đạo Ban xây dựng các văn bản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ được giao;

c) Tham mưu cho Lãnh đạo Ban tổ chức lập, báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án mở rộng, điều chỉnh ranh giới KKT.

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác:

- Tham mưu Lãnh đạo Ban giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực, nhiệm vụ được giao;

- Là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính Ban Quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.