Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 1827

  • Tổng 1.277.067

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

85 người đã tham gia bình chọn

Phòng Quản lý Doanh nghiệp

Ngày đăng: 23/11/2018

Xem với cỡ chữ : A- A A+

PHÒNG QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Nguyễn Hoàng Hiệp
Phó Trưởng phòng phụ trách

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Chức năng:

Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước trong KCN, KKT theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền một số công việc: Quản lý lao động; Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và xuất nhập khẩu.

b) Nhiệm vụ:

a) Chủ trì tham mưu Lãnh đạo ban thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền hoặc phân cấp ủy quyền:
(1) Quản lý doanh nghiệp:
- Xác nhận văn bản hợp đồng, văn bản về bất động sản trong KCN, KKT cho cá nhân, tổ chức có liên quan;
- Chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan kiểm tra các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong KCN, KKT. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, nhà đầu tư chấp hành quy định pháp luật về lao động, công đoàn, doanh nghiệp, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự và hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, sản xuất kinh doanh trong các KCN, KKT;
- Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong KCN, KKT; báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong KCN, KKT.
(2) Quản lý lao động:
- Tham mưu giúp Lãnh đạo Ban xây dựng kế hoạch hàng năm và 5 năm về phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động trong KCN, KKT, KKTCK, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong KCN, KKT về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định;
- Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc trong KCN, KKT; xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong KCN, KKT không thuộc diện cấp giấy phép lao động;
- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động, tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể; tiếp nhận đăng ký hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp trong KCN, KKT;
- Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề hàng năm của doanh nghiệp trong KCN, KKT;
- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong KCN, KKT, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày;
- Tiếp nhận khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; nhận thông báo về việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong KCN, KKT;
- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong KCN, KKT;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý lao động trong KCN, KKT, bao gồm: bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động, xây dựng quan hệ lao động, giải quyết tranh chấp lao động, đình công theo quy định pháp luật về lao động hoặc hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
(3) Quản lý thương mại:
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện thương mại của tổ chức và thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại KCN, KKT;
- Cấp Giấy phép kinh doanh, bổ sung mục tiêu kinh doanh đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào KCN, KKT theo quy định của pháp luật;
- Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép kinh doanh một số mặt hàng thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành cho thương nhân đặt trụ sở và có cơ sở kinh doanh tại KCN, KKT;
- Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa sản xuất trong KCN, KKT.
b) Thực hiện các nhiệm vụ khác:
(1) Tham mưu Lãnh đạo ban tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong KCN, KKT;
(2) Làm đầu mối phối hợp với cơ quan thanh tra chuyên ngành triển khai công tác thanh, kiểm tra trong KCN, KKT; phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Ban thực hiện kiểm tra, giám sát các quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư, môi trường, lao động, thương mại, xây dựng thuộc phạm vi quản lý nhà nước được phân cấp, ủy quyền;
(3) Phối hợp với phòng, đơn vị, các cơ quan liên quan tham mưu về lĩnh vực xúc tiến đầu tư và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban.
(4) Cập nhật trình công bố, rà soát và hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực được giao; đồng thời xây dựng các quy trình xử lý công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO đối với các hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính.
(5) Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực được giao với Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ, ngành liên quan.
(6) Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo ban phân công.