Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 4807

  • Tổng 4.487.029

Bình chọn

Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?

Phong phú đa dạng
Dễ sử dụng
Hữu ích

118 người đã tham gia bình chọn

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng KKT

Ngày đăng: 14/03/2019

Xem với cỡ chữ : A- A A+

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẤU TƯ XÂY DỰNG KKT

Vũ Anh Hùng
Giám đốc

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1.Vị trí và chức năng

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu kinh tế (gọi tắt là Ban Quản lý dự án) là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, thực hiện chức năng quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội tại khu kinh tế (KKT) và khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư;
2. Ban Quản lý dự án chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình; chịu sự kiểm tra, giám sát của chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đối với nhiệm vụ quản lý thực hiện dự án;
3. Ban Quản lý dự án hoạt động theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Luật Xây dựng, các Nghị định, thông tư hướng dẫn quản lý đầu tư xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan;
4. Ban Quản lý dự án có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Kinh phí hoạt động của Ban Quản lý dự án theo quy định của pháp luật. Trụ sở Ban Quản lý dự án đặt tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Tổ chức đàm phán thương thảo, ký kết Hợp đồng, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu về giao nhận thầu xây lắp, bảo hiểm công trình, kiểm toán, kiểm định chất lượng công trình, trích đo bản đồ địa chính, cắm mốc phục vụ thu hồi đất và đền bù GPMB các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
2. Quản lý tiến độ, khối lượng, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường xây dựng các dự án theo đúng quy định của pháp luật;
3. Lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và bàn giao công trình đưa vào sử dụng theo Hợp đồng kinh tế đã ký kết đúng quy định của pháp luật;
4. Lập kế hoạch vốn đầu tư và kế hoạch tài chính hàng năm đối với các dự án đang được giao nhiệm vụ thực hiện; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, tình hình vốn đầu tư theo định kỳ hoặc đột xuất; lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
5. Tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, giám sát công tác khảo sát, trích đo, cắm mốc giải phóng mặt bằng, tư vấn giám sát các dự án trong KCN, KKT do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư;
6. Thực hiện nhiệm vụ tư vấn quản lý dự án, giám sát thi công xây dựng công trình; tư vấn thiết kế, thẩm tra, thẩm định các dự án. Báo cáo kinh tế kỹ thuật và các dự án nhóm B,C;
7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế viên chức và hợp đồng lao động, kinh phí và tài sản của đơn vị. Thực hiện các chế độ tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ đề bạt, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ viên chức và người lao động thuộc đơn vị theo phân cấp quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế đúng quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan có thẩm quyền;
8. Chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trong công tác xử lý kỹ thuật, điều chỉnh giá xây lắp các công trình do Ban Quản lý Khu kinh tế làm chủ đầu tư;
b) Phối hợp với các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế và đơn vị liên quan trong việc tổ chức lập dự án chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư;
c) Chủ động phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ Đất tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất các huyện, thành phố để lập phương án đền bù phục vụ thu hồi đất, GPMB trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện;
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban phân công.

3. Cơ cấu tổ chức và biên chế.
1. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án:
Ban Quản lý dự án có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;
- Giám đốc Ban Quản lý dự án do Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình bổ nhiệm, miễn nhiệm; có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý dự án theo chức năng, nhiệm vụ được giao;
- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án do Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án; được Giám đốc Ban Quản lý dự án phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực được phân công.
2. Cơ cấu tổ chức:
Ban Quản lý dự án có các phòng chuyên môn:
+ Phòng Kinh tế - Tổng hợp;
+ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật.
3. Biên chế:
Biên chế Ban Quản lý dự án là biên chế sự nghiệp tự đảm bảo toàn bộ chi phí được giao hàng năm. Ngoài biên chế được giao, tùy theo yêu cầu, nhiệm vụ, sau khi được sự đồng ý của Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế, Ban Quản lý dự án được ký hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Quản lý tài chính và tài sản:

Ban Quản lý dự án thực hiện cơ chế quản lý tài chính, sử dụng tài sản; lập và chấp hành dự toán thu, chi; chế độ kế toán thống kê, báo cáo quyết toán, kiểm tra công khai tài chính đối với đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên theo quy định hiện hành của Nhà nước.
5. Tổ chức thực hiện.

Giám Đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu kinh tế rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn; phân công nhiệm vụ, quản lý sử dụng viên chức, hợp đồng lao động đảm bảo đúng chức danh, tiêu chuẩn theo quy định để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao./.