Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 09/CĐ-UBND Công điện 09/CĐ-UBND ngày 26/9/2022 của UBND về việc triển khai ứng phó cơn bão số 04 UBND tỉnh Quảng Bình 26/09/2022 Còn
2 188/CĐ-BCH Công điện 188/CĐ-BCH ngày 24/9/2022 của BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn kiêm BCH phòng chống dân sự UBND tỉnh Quảng Bình 24/09/2022 Còn
3 1222/KKT-QLTNMT Công văn số 1222/KKT-QLTNMT ngày 14/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022 gắn với thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Quản lý Khu kinh tế QB 14/09/2022 Còn
4 178/BC-UBND Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 08/7/2022 Báo cáo Tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 08/07/2022 Còn
5 1573/QĐ-KKT Quyết định số 1573/QĐ-KKT ngày 22/11/2021 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Ban Quản lý Khu kinh tế QB 22/11/2021 Còn
6 2524/UBND-TH Công văn số: 2524/UBND-TH ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin dự án thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025  UBND tỉnh Quảng Bình 11/11/2021 Còn
7 116/NQ-CP Nghị quyết 116/NQ-Cp ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ 24/09/2021 Còn
8 2380/STNMT-QLĐĐ Công văn số 2380/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 24/09/2021 Còn
9 33/2021/QĐ-UBND QĐ Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 17/09/2021 Còn
10 1233/QĐ-KKT Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Ban Quản lý Khu kinh tế QB 14/09/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 7 »