Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 180/QDNNVV-NVCV 27/09/2022 Công văn số 180/QDNNVV-NVCV ngày 27/9/2022 V/v thông tin hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của Quỹ Phát triển DNNVV
2 1222/KKT-QLTNMT 14/09/2022 Công văn số 1222/KKT-QLTNMT ngày 14/9/2022 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v tăng cường công tác vệ sinh môi trường; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong mùa mưa bão năm 2022 gắn với thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
3 178/BC-UBND 08/07/2022 Báo cáo số 178/BC-UBND ngày 08/7/2022 Báo cáo Tình hình triển khai chuyển đổi số 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh Quảng Bình
4 2380/STNMT-QLĐĐ 24/09/2021 Công văn số 2380/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh
5 262/TB-CTHT 16/08/2021 Công văn 262/TB-CTHT, ngày 16/8/2021 về Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
6 1462/UBND-NCVX 04/08/2021 Công văn số 1462/UBND-NCVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
7 603/KKT-QLDN 17/05/2021 V/v tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế.
8 126/KKT 01/02/2021 Công văn số 126/KKT ngày 01/02/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình tại các KCN, KKT
9 734 /TB- KKT 05/07/2017 THÔNG BÁO Số 734/TB-KKT, ngày 05/07/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Bình, về việc công khai các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp phép xây dựng quy định tại Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017.
10 495/KKT-CCHC 04/05/2017 Công văn số 495/KKT-CCHC ngày 04/05/2017 của Ban Quản lý Khu kinh tế V/v thực hiện danh mục TTHC cam kết rút ngắn tối thiểu 10% thời gian giải quyết TTHC so với thời hạn pháp luật quy định
1