TOÀN BỘ VĂN BẢN DO Địa phương BAN HÀNH
Được phân theo Lĩnh vực
Số VB
Lĩnh vực
Số / Ký hiệu
Ngày ký
Trích yếu
1
Đầu tư
1
Xây dựng
5
Quy hoạch xây dựng
1
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
25
Đất đai
1
Khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân, Xử lý đơn thư và Phòng, chống tham nhũng
1
Cải cách hành chính
6
DỊch bệnh Covid-19
1
Xây dựng
1
Đất đai
1
Chuyển đổi số