Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 2524/UBND-TH Công văn số: 2524/UBND-TH ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc cung cấp thông tin dự án thuộc dự thảo Danh mục quốc gia các dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài 2021-2025  UBND tỉnh Quảng Bình 11/11/2021 Còn
2 116/NQ-CP Nghị quyết 116/NQ-Cp ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp Chính phủ 24/09/2021 Còn
3 2380/STNMT-QLĐĐ Công văn số 2380/STNMT-QLĐĐ ngày 24/9/2021 Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của UBND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 24/09/2021 Còn
4 33/2021/QĐ-UBND QĐ Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, quy mô, tỷ lệ diện tích đất để tách khu đất thực hiện dự án đầu tư thành dự án độc lập khi giải quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 17/09/2021 Còn
5 1233/QĐ-KKT Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Ban Quản lý Khu kinh tế QB 14/09/2021 Còn
6 2928/QĐ-UBND Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa UBND tỉnh Quảng Bình 10/09/2021 Còn
7 11/2021/TT-BXD Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng 31/08/2021 Còn
8 1182/KKT-QLDN Công văn số 1182/KKT-QLDN ngày 28/8/2021 V/v triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Xí nghiệp may Hà Quảng. Ban Quản lý Khu kinh tế QB 28/08/2021 Còn
9 119/QĐ-BCĐ Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viêncủa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 27/08/2021 Còn
10 1112/QĐ-BCĐ Quyết định số 1112/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban Quản lý Khu kinh tế QB 24/08/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 »