Tra cứu văn bản
  
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban
hành
File Hiệu lực
VB (còn/hết)
1 1233/QĐ-KKT Quyết định số 1233/QĐ-KKT ngày 14/9/2021 của Ban QLKKT thành lập Tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ” và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp trong KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Ban Quản lý Khu kinh tế QB 14/09/2021 Còn
2 2928/QĐ-UBND Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 về việc thiết lập khu vực cách ly xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Minh Hóa UBND tỉnh Quảng Bình 10/09/2021 Còn
3 11/2021/TT-BXD Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 Thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng 31/08/2021 Còn
4 1182/KKT-QLDN Công văn số 1182/KKT-QLDN ngày 28/8/2021 V/v triển khai phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại Xí nghiệp may Hà Quảng. Ban Quản lý Khu kinh tế QB 28/08/2021 Còn
5 119/QĐ-BCĐ Quyết định số 119/QĐ-BCĐ ngày 27/8/2021 về Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viêncủa Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình UBND tỉnh Quảng Bình 27/08/2021 Còn
6 1112/QĐ-BCĐ Quyết định số 1112/QĐ-BCĐ ngày 24/8/2021 Về việc ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Ban Quản lý Khu kinh tế QB 24/08/2021 Còn
7 262/TB-CTHT Công văn 262/TB-CTHT, ngày 16/8/2021 về Công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế 16/08/2021 Còn
8 1462/UBND-NCVX Công văn số 1462/UBND-NCVX ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn giãn cách xã hội đối với việc áp dụng các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Bình 04/08/2021 Còn
9 2451/QĐ-UBND Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh Quảng Bình 03/08/2021 Còn
10 106/QĐ-BCĐ Quyết định số 106/QĐ-BCĐ ngày 03/8/2021 Quyết định thành lập ban điều hành công tác phòng chống dịch tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Cha Lo UBND tỉnh Quảng Bình 03/08/2021 Còn
1 2 3 4 5 6 »